Společenství Nová Země

Jedná se zatím o hrubý koncept vize vytvořený Danem. Vše je v pohybu a i tato vize se bude měnit a organicky tvořit spolu s lidmi, kteří se v budoucnu do budování zapojí.

Společenství Nová Země (dále jen Společenství) vytváří pro své členy nejlepší možné podmínky pro život v souladu s přírodou a lidskou přirozeností. Umožňuje hluboké uspokojení přirozených životních potřeb. Podporuje harmonický, naplňující a smysluplný způsob života. Sdružuje členy, kteří sdílejí své hlavní hodnoty a principy fungování. Díky tomu umožňuje svým členům běžně zažívat pocit porozumění a souladu.

Společenství je otevřené interakci s okolím: inspiruje a vzdělává své okolí a zároveň čerpá inspiraci a energii ze svého okolí.

Společenství se neustále vyvíjí. Směřuje k vyšší (hlubší) úrovni vědomí a širšímu záběru péče. Podporuje své členy v naplňování jejich životního potenciálu.

Členy společenství spojuje (a zároveň odlišuje od většinové společnosti):

 • osobní a duchovní rozvoj

 • rostlinná strava

 • záliba v soběstačnosti

 • láska k přírodě

 • respektující přístup k výchově a vzdělávání dětí

 • zdravý životní styl

Hodnoty (Co je pro nás důležité)

Duchovní a osobní rozvoj

Uceleně a všestranně rozvíjíme svou bytost tak, abychom naplnili svůj potenciál a realizovali vyšší smysl Existence. Probouzíme se do Jednoty absolutního i projeveného světa. Rosteme do vyšších úrovní vědomí a do širšího záběru péče. Rozpouštíme svá omezení. Otevíráme se bezpodmínečné Lásce.

Pospolitost

Vědomě posilujeme vzájemné vztahy pro dobro Společenství. Vážíme si schopnosti otevírat a řešit společné výzvy. Navzájem se podporujeme a inspirujeme ve společném a harmonickém způsobu života. Zároveň respektujeme potřebu samoty a soukromí jednotlivců.

Vzdělávání a rozvoj dovedností pro smysluplný život v souladu s přírodou

Nabýváme vědomosti a rozvíjíme dovednosti, které nám pomáhají lépe zajišťovat naše životní potřeby a současně žít v souladu s těmito hodnotami. Své zkušenosti navzájem sdílíme, nabízíme mladé generaci i ostatním lidem vně Společenství. Naše činnost směřuje k minimalizaci environmentální stopy a napomáhá regeneraci planety Země. Užíváme jen tolik přírodních zdrojů, kolik potřebujeme.

Zdraví a vitalita

Pečujeme o fyzické a duševní zdraví formou zdravých vztahů, aktivního života, zdravé stravy a vytvářením zdravého prostoru. Jsme zodpovědní za své zdraví, využíváme samouzdravující schopnosti lidského těla a upřednostňujeme přírodní léčení.

Společné tvoření

Spolupracujeme, abychom společně směřovali k naší vizi, realizovali náš záměr a žili v souladu s našimi hodnotami. Vycházíme z jedinečnosti každého člena, aby přínos spolutvoření dlouhodobě převyšoval souhrn přínosů všech jednotlivců. 

Svoboda

Tvoříme a žijeme na základě svobodné volby. Konáme kroky pro prohloubení pocitu svobody. Respektujeme svobodu druhých. Navzájem si dopřáváme prostor pro sebevyjádření, seberealizaci a rozvoj individuálním tempem. Život v rámci Společenství nám dává větší pocit svobody než život vně Společenství.

Jednoduchost a krása

Tvoříme elegantní, jednoduchá, efektivní a zároveň estetická řešení ve všech oblastech působení.

Klid

Společenství jako celek i jednotliví členové společenství respektují právo ostatních na klid a podle toho řídí své aktivity. 

Principy fungování Společenství

Zde jsou principy, na kterých se shodují členové Společenství. Tyto principy vyjadřují, jak jsme se rozhodli realizovat život v souladu s výše uvedenými hodnotami. Tyto principy nás inspirují a motivují. Radujeme se ze života dle těchto principů. Jsou pro nás samozřejmé. Shoda na úrovni těchto principů a výše uvedených hodnot nám umožňuje žít v harmonii a pospolitosti. Pomáhá nám zažívat atmosféru domova v rozšířené rodině Společenství.

Odpovědnost

Přijímáme odpovědnost za prožívání svých životů i naplňování svých potřeb. Konáme zodpovědně vůči sobě, Společenství, společnosti a přírodě.

Geografická blízkost

Členové společenství žijí blízko sebe v ekovesnici. Ekovesnice zahrnuje pozemky a stavby ve vlastnictví Společenství, které se nacházejí na území jednoho katastrálního území. Většina členů (alespoň 70%) v ekovesnici přespává a během dne působí. Společenství naplňuje svým působením rčení “Mysli globálně, jednej lokálně”.

Princip geografické blízkosti umožňuje soulad s těmito hodnotami:

Pospolitost, Soulad s přírodou, Zdraví a vitalita, Společné tvoření, Důvěra, Krása a jednoduchost

Negativní zdůvodnění:

Společenství by neplnilo svůj účel, kdyby například členové pracovali ve městě a dojížděli do ekovesnice pro přespání nebo pro rekreaci o víkendech.

Lokální soběstačnost

Společenství rozvíjí potravinovou, energetickou i znalostní soběstačnost. Soběstačnost poskytuje členům mimo jiné pocit svobody, bezpečí a kontroly nad svými životy. Učí nás životu v souladu s přírodou a vnímání sebe jako součásti přírody. Je předpokladem pro další hodnoty, jako je zdraví a minimalizace environmentální stopy.

Soběstačnost nezpůsobuje izolaci Společenství od okolního světa. Umění soběstačnosti předáváme lidem mimo Společenství prostřednictvím kurzů a přednášek. 

Společenství moudře váží, které potřeby bude uspokojovat, aby neustále směřovalo k vyšší míře souladu s hodnotami Společenství a tedy i spokojenosti svých členů.

Negativní motivace:

Vyšší míra soběstačnosti nám umožní částečně omezit používání (neetické) sátní centrální měny k nákupu zboží.

Důsledky:

Ve svém důsledku to znamená, že jsou členové připraveni omezit konzum těch produktů, které jsou složité soběstačně získat. Například tropického ovoce, atd.

Střídmost, šetření se zdroji, minimalismus

Využívání jen takového množství zdrojů, které je potřebné pro zajištění ostatních zde uvedených hodnot. Vždy se ptáme, jestli se vyplatí investovat energii do zajištění daného zdroje. Jestli by nedávalo větší smysl se daného zdroje vzdát. Jestli cesta k zajištění zdroje přináší radost, případně jestli dostupnost zdroje opravdu stojí za omezení spojené s jeho získáním.

Přáklady (negativní motivace):

V dnešní konzumní společnosti na základě marketingu lidé často touží po spoustě výdobytků, které nemají vliv na kvalitu života a přitom neúměrně čerpají přírodní zdroje. Vyšší míra uvědomění umožňuje člověku být šťastným už teď, pokrýt svou prací základní potřeby a tvořit smysluplnější hodnoty.

 • Například chození do zaměstnání, které člověka nenaplňuje, aby mohli splácet předražený dům z umělých materiálů a jezdit v luxusním autě.

 • Vnímáním svých potřeb můžeme zjistit, že není třeba vytápět každou místnost v domě na 22°C. Otužování a svetr navíc nám může každý rok ušetřit měsíc práce, který bychom museli vynaložit na pořízení a přípravu paliva na topení. Spánek v chladné místnosti bude kvalitnější a zvýší naši imunitu.

 • podobně například střídmost v jídle, šetření vodou, atd.

Otázky, které si klademe před koupí: Jakou skutečnou potřebu se snažíme koupí uspokojit? Jakým způsobem to zvýší kvalitu našeho života a ostatních lidí? Jaká je ekologická stopa takové koupě? Koho touto koupí podporujeme? Jak se taková věc udržuje? Jak dlouho vydrží?

Střídmost není v protikladu k zažívání pocitu hojnosti. Pocit hojnosti je ctnost, kterou kultivujeme.

Nenásilí vůči druhým lidem a jiným cítícím bytostem

Každá dohoda uzavřená mezi několika subjekty by měla být přínosem pro všechny zúčastněné strany. Činy konané bez dohody by měly respektovat ostatní bytosti a Přírodu jako celek.

S růstem uvědomění roste i sféra péče. Společenství zahrnuje do své morální a etické sféry i zvířata a bere v úvahu mimo jiné i úroveň vědomí zvířat. 

Ve svém důsledku to znamená, že Společenství nechová v rámci svých aktivit zvířata. Pokud se v budoucnu naskytne potřeba nějaké zvíře chovat, bude se postupovat podobně, jako při příjmu nového lidského člena. Pozemek a zdroje ekovesnice jsou primárně určené pro život lidí. Každé chované zvíře z tohoto pohledu ubírá v ekovesnici místo lidem a proto je případné zapojení zvířat potřeba zvážit s ohledem na hodnoty a záměr Společenství.

Komunitní strava je z rostlinných zdrojů. Vzdělávání v oblasti výživy umožňuje členům zbavit se případného strachu z podvýživy a závislostí. Rostlinná strava plnohodnotně podporuje naplňování hodnot jako jsou zdraví i soběstačnost. Umožňuje členům zažívat pocit hojnosti.

Členové společenství neodsuzuje druhé, kteří konzumují živočišné produkty. 

Negativní motivace:

Například zabití krávy, která má v podstatě stejný emoční systém (mozek) jako člověk, je větším prohřeškem, než zabití komára. Vegetariánství (s konzumací mléčných výrobků) nic neřeší eticky ani zdravotně. Když se krávě odebere po porodu tele, aby bylo možné produkovat mléko, prožívá kráva pravděpodobně stejné emoce, jako by prožívala lidská matka po ztrátě novorozence. Konzumace mléka nepřímo způsobuje trápení cítících bytostí. Pokud máme možnost volby, nebudeme toto trápení způsobovat. Jedna kráva potřebuje pro svůj život přibližně 2 hektary půdy. Z 2 hektarů půdy může žít soběstačně přibližně 100 veganů při maximálním využití půdy.

Důvod proč například nechovat psy: 

Hranice Společenství není potřeba hlídat. Agresivní štěkání na kolemjdoucí nepřispívá harmonické mírové atmosféře a je v rozporu s hodnotou klidu.  Potřeby, které se lidé snaží za pomoci psů uspokojit (partnerství, láska, péče, moc) je možné při práci na sobě uspokojit lépe uvnitř fungujícího společenství. Psi jsou šelmy, které byly vyšlechtěny pro činnosti, které Společenství pravděpodobně nepotřebuje. Když člověk brání psovi v chování dle jeho vyšlechtěných vlastností, způsobuje mu svou vůlí utrpení (chce lovit a nesmí). Pro psy je přirozená výživa BARF - zjednodušeně syrové maso, kosti, neprané žaludky. Pořizování této stravy je v rozporu s principem nenásilí. Z pohledu soběstačnosti na omezeném území ubírá pes místo potenciálním členům. Pes může způsobovat škodu například hrabáním, okusováním. Pes odhání i neškodná divoká zvířata. V prostředí, kde se nechovají domácí šelmy, je přirozeně mnohem vyšší výskyt divokých zvířat. O interakci se zvířaty uvnitř společenství tedy není nouze. Po zkušenosti z jiných ekovesnic bývají psi (a jiná zvířata) častým zdrojem sporů mezi sousedy.

Stavíme z přírodních materiálů

Pro stavitelství preferujeme tyto materiály:

sláma, hlína, dřevo, konopi

kámen, sklo

V omezené míře používáme beton. Například pro základy, vodotěsné nádrže a v jiných aplikacích, kde by nízká trvanlivost přírodních materiálů neúměrně zvýšila náročnost údržby.

S vděčností užíváme komfortu tekoucí vody v domácnostech a společných prostorách, proto používáme potrubí z plastu, oceli nebo mědi.

 V omezené míře používáme kovový spojovací materiál. Kde je to technicky a ekonomicky možné využíváme tradiční řemeslné spoje bez kovu.

Tvoříme s využíváním moderní techniky s cílem nebýt při každodenním životě na technice závislí.

Povrchovou úpravu konstrukcí a interiéru řešíme použitím přírodních lokálních zdrojů. Rostlinných olejů, terpentýnu a v omezené míře včelího vosku. Pigmenty z jílu, rostlin a jiných přírodních zdrojů.

Navazujeme na tradiční lidovou architekturu. Přebíráme z ní jen ty principy, které jsou stále aktuální. Dbáme jak na estetiku, tak na funkčnost a snadnou proveditelnost stavebních konstrukcí. 

Sdílíme

např. nářadí, infrastrukturu, dopravní prostředky, dětské hračky, oblečení, ...

V rámci minimalizace nákladů, tam, kde to neomezuje svobodu a efektivitu fungování, sdílíme elektrickou přípojku, internet a jiné služby.

V rámci možností uvnitř společenství sdílíme potřebné nářadí a vybavení, jako pračka, sušička, motorová pila, …

Sdílíme dopravní prostředky a pracovní stroje (úsporný osobní automobil, pickup 4x4, dodávka pro 9 osob nebo náklad, malotraktor, bagr)

Sdílíme zkušenosti, dovednosti, vědomosti i své pocity.

Udržitelnost a permakultura

Pro zabezpečení svých potřeb užíváme převážně obnovitelné zdroje z pozemku, který vlastníme. Naším konáním vytváříme stále lepší podmínky pro život našich následovníků. Navyšujeme biodiverzitu v půdě i nad zemí. V případě čerpání externích zdrojů kompenzujeme vzniklou environmentální stopu svou další ekologicky prospěšnou činností. Usilujeme o bezodpadové hospodaření.

Pro hospodaření a fungování využíváme permakulturní principy a metody pro maximální výnos s minimem vynaložené energie:

 1. Pozorujeme a jednáme

 2. Zachycujeme a uchováváme energii

 3. Zajišťujeme výnos

 4. Usměrňujeme sebe sama a přijímáme zpětnou vazbu

 5. Využíváme obnovitelné zdroje a služby a vážíme si jich

 6. Nevytváříme odpad

 7. Navrhujeme od vzorů k detailům

 8. Začleňujeme a nevyčleňujeme

 9. Využíváme malá a postupná (inkrementální) řešení

 10. Využíváme rozmanitosti a vážíme si jí

 11. Využíváme a ceníme si okrajových systémů

 12. Tvořivě reagujeme a využíváme přicházejících změn

Celoživotní vzdělávání

Společenství vytváří prostor pro všestranný rozvoj dětí i dospělých.

Zahrnuje oblasti

 • respektující vzdělávání dětí vztažené k životu

  • Děti vyrůstající ve společenství budou schopné uplatnit se i mimo společenství. Budou respektovány a zároveň budou vedeny k respektu (nastavených hranic, svobody ostatních bytostí, přírody, …). Nemalou roli hraje příklad, který děti nasají z života ve fungujícím Společenství.

 • osobní růst

 • psychická a emoční očista (zvědomování různých bloků a jejich odstraňování - práce se svými stinnými stránkami)

 • probouzení se (zvyšování duchovní inteligence, vědomí …)

Dospělí členové jsou podporováni na cestě svého udržitelného rozvoje. Dobrý rámec pro naplňování svého potenciálu nabízí integrační životní praxe.

Kulturní život

Společenství vytváří kulturu posilující pospolitost a napojenost na přírodní a pracovní cykly. Můžeme se inspirovat například keltskými, slovanskými a jinými tradicemi, ale přebíráme jen to, co dává v dnešním kontextu smysl. Oslavuje své členy při různých příležitostech, jako jsou různé úspěchy, přechodové rituály.

Negativní motivace:

Oslavy jsou vázány na skutečné pravdivé prožívání. Masopust není pouhou příležitostí se opít, když ve skutečnosti žádný půst neproběhne. Záminka oslav a veselí by měla být upřímná.

Plán realizace vize

První nástřel od Dana, ale dále by se měl utvářet na základě společného rokování.

Vize fungování společenství ve své vyspělé podobě

Jen hrubý koncept, který se bude tvořit organicky